لیستی از بیش از ۱۳۰ سرویس دهنده رایگان جهان 

برای مشاهده لیست به ادامه ی مطلب بروید


نام پایگاه FTP PHP حجم MB
  FakharBlog.com CSS3.BLOGSKY.COM    

۰۰۰۰Free
FTP Browser SiteCopy CGI PHP ASP ASP.NET
SSI FrontPage Server Extensions Perl Python
۱۰۰۰ MB

HelioHost
FTP Browser SiteCopy CGI PHP ASP.NET SSI FrontPage Server Extensions Perl
Python Ruby
۲۵۰ MB

X10Hosting
FTP Browser SiteCopy CGI PHP ASP.NET SSI FrontPage Server Extensions Perl
Python
۵۰۰ MB

۳۶۵-Hosting
FTP Browser CGI PHP FrontPage Server Extensions Perl Python Ruby ۱۰۰۰ MB

FreeHostingCloud
FTP Browser CGI PHP SSI Perl Python ۱۰۰۰۰۰ MB

Jumpline
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl Python ۱۰۰۰۰ MB

UltimateSiteHost
FTP Browser CGI PHP FrontPage Server Extensions Perl ۲۵۰ MB

DasFree
FTP Browser CGI PHP FrontPage Server Extensions Perl ۱۰۰۰ MB

PerfectZ
FTP Browser CGI PHP ASP SSI Perl Python ۷۰۰ MB

AwardSpace
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۲۵۰ MB

Free-Space
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۲۰۰ MB

VlexoFree
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl Python
Ruby
۳۰۰ MB

AgilityHoster
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۲۰۰ MB

Qupis
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۱۵۰ MB

UnlimitedTree
FTP Browser CGI PHP Perl ۱۰۰۰۰۰ MB

HostCell
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl Python
Ruby
۳۰۰ MB – 1000

ByetHost
FTP Browser PHP ۵۵۰۰ MB

FreeHostingNoAds
FTP Browser PHP ۱۰۰۰ MB

LeadHoster
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۲۵۰ MB

ProfuseHost
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl Python
Ruby
۲۰۰ MB – 10000

MegaByet
FTP Browser PHP ۱۶۰۰ MB

Webhosting-For-Free
FTP Browser PHP SSI FrontPage Server Extensions ۱۰۰ MB

۰۰۱Webs
FTP Browser PHP ۴۰۰ MB

FreeHostKing
FTP Browser PHP ۱۰۰۰ MB

۱۰۰Webspace
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۱۰۰ MB

SquareServe
FTP Browser PHP ۱۰۰۰۰۰  

۹
FTP Browser PHP ۱۰۰۰ MB

OrangeServe
FTP Browser PHP ۱۰۰۰۰۰  

0FreeWebHosting
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

۵۰Webs
FTP Browser ۶۰ MB

BlackAppleHost
FTP Browser PHP ۵۰۰۰ MB

۰۰۷Webs
FTP Browser PHP SSI ۱۰۰۰ MB

۱۰Fast
FTP Browser PHP SSI ۱۰۰۰ MB

۵۵Fast
FTP Browser PHP ۱۰۰۰ MB

۵nxs
FTP Browser PHP ۱۰۰۰ MB

۵Webs
FTP Browser PHP SSI ۱۰۰۰ MB

HostEvo
FTP Browser PHP ۱۰۰۰ MB

۰۰۷Gb
FTP Browser PHP ۷۰۰ MB

۰۰۷Sites
FTP Browser PHP SSI ۷۰۰ MB

EatJ
Browser CGI PHP SSI Java Perl Python Ruby ۵۰ MB

HostAim
FTP Browser PHP SSI ۱۰۰۰ MB

MxHost
FTP CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۲۵ MB

SteadyWebs
FTP Browser PHP SSI ۱۰۰۰ MB

Ucoz
FTP Browser ۱۰۰۰۰۰ MB

AtSpace
FTP Browser ۵۰ MB

Fizwig
FTP Browser PHP ۵۰۰۰ MB

iEspana
FTP Browser PHP ۱۰۰ MB

Iitalia
FTP Browser PHP ۱۰۰ MB

۱۱۰mb
Browser PHP SSI ۱۱۰ MB

OrgFree
FTP Browser PHP SSI ۲۰۰ MB

Dhost
FTP Browser PHP ۱۰۰ MB

iFrance
FTP Browser PHP ۱۰۰ MB

Miarroba
FTP Browser PHP ۱۰۰ MB

FateBack
FTP Browser ۶۰ MB

Somee
FTP Browser ASP ASP.NET ۱۵۰ MB

Free-Domain-Site
FTP Browser CGI PHP ASP ASP.NET SSI FrontPage Server Extensions
Perl
۱۰۰۰ MB

T35
FTP Browser PHP SSI ۱۰۰۰۰۰ MB

eSmartStart
FTP Browser ۲۵۰ MB

FreeWebTown
FTP Browser ۲۰۰۰ MB

No-Fee-Host
FTP Browser ASP ۱۰۰ MB

۰۰۰FreeWeb
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۱۵۰ MB

0adz
FTP Browser PHP ۵۵۰۰ MB

۱۲۵mb
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۱۵۰ MB

۲۰x
FTP Browser PHP ۵۰۰۰ MB

۳۰۰mb.us
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

AstaHost
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۵۰۰ MB

BatCave
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۱۵۰ MB

FreeHostingX
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

FreeI
FTP Browser PHP ۷۰۰۰ MB

GoFreeServe
FTP Browser PHP ۱۰۰۰ MB

Host-ed
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۱۵۰ MB

Mezoka
FTP Browser PHP ۱۲۰۰ MB

Oni.cc
FTP Browser PHP ۵۵۰۰ MB

RedWebHost
FTP Browser CGI PHP SSI FrontPage Server Extensions Perl ۱۵۰ MB

RipWay
FTP Browser PHP ۳۰ MB

RyanHost
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

SummerHost
FTP Browser PHP ۱۰۰۰ MB

WebFreeHosting
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

WebhostingDeluxe
FTP Browser PHP ۵۵۰۰ MB

Zoka
FTP Browser PHP ۷۰۰۰ MB

NetFirms
FTP CGI SSI FrontPage Server Extensions Perl ۲۵ MB

SpaceSocket
FTP Browser CGI PHP ASP.NET SSI FrontPage Server Extensions Perl
Ruby
۱۰۰ MB – 1000

FreeWebPage.org
FTP Browser ۱۵۰ MB

Mipropia
FTP Browser PHP ۱۰۰ MB

StoneRocket
FTP Browser CGI PHP FrontPage Server Extensions Perl Python ۱۵۰ MB

TopCities
FTP Browser ۳۰۰ MB

MvHosted
FTP Browser ۲۰ MB

Voila.fr
Browser ۱۰۰ MB

WebSamba
FTP Browser ASP SSI ۳۰ MB

DomainDLX
Browser ASP SSI ۱۰۰ MB

Tripod
FTP Browser CGI SSI FrontPage Server Extensions ۲۰ MB

Fc2
FTP Browser ۱۰۰۰ MB

۱AspHost
Browser ASP SSI ۱۰۰ MB

Community Architect
Browser SiteCopy ISML ۵۰ MB

0Fees
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

Icr38
FTP Browser PHP ۵۰۰۰ MB

OS9
FTP Browser PHP ۲۵۰ MB

PositiveHosting
FTP Browser PHP ۵۰۰۰ MB

WinterHost
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

YaaHosting
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

XtreemHost
FTP Browser PHP ۵۵۰۰ MB

AngelFire
FTP Browser SiteCopy FrontPage Server Extensions ۲۰ MB

FiniteSite
Browser ۲۰ MB

Free-Web-Space
FTP Browser PHP ۳۰۰ MB

Tok2
FTP CGI Perl ۱۰۰۰۰۰  

FortuneCity
FTP Browser ۱۰۰۰ MB

BraveNet
Browser SSI ۵ MB

Psend
Browser ۲۰ MB

WebNG
Browser ASP SSI ۳۵۰+ MB

GetWebHost
FTP Browser PHP ۱۰ MB

Huuzy
FTP Browser PHP ۸۰۰ MB

BlockStar
Browser ۵۰ MB

Ya
FTP ۳۰ MB

FortuneCity.es
FTP Browser ۱۰۰۰ MB۳ پاسخ برای “سرویس های هاست رایگان”

موبایلتو شارژ کن