کد نمایش نظرهای یک مطلب مشخص در صفحه ای مجزا

	<?php
		//Gather comments for a specific page/post 
		$comments = get_comments(array('post_id' => XXX,));
		wp_list_comments(array('per_page' => 10), $comments);
	?>

 
به جای XXX کافیست آی دی مطلب مورد نظر را وارد کنید و به جای عدد ۱۰ هر تعداد نظری که می خواهید در صفحه نمایش داده شود۲ پاسخ برای “نمایش نظرها در وردپرس”

موبایلتو شارژ کن