با قرار دادن این کدها می توانید یک فرم با قابلیت کم و زیاد کردن فیلد نوشتاری تا ۳۰ فیلد ایجاد کنید
نمونه را ببینید
این مطلب مرتبط است با این مطلب

دریافت و مشاهده کدها http://jsbin.com/ifufey/8/
JS Bin on jsbin.com


موبایلتو شارژ کن