ما در CSS سه حالت برای درج رنگها داریم کد HTML که با (#) آغاز می شه و شامل شش حرفه که این حروف رو اعداد ۰ تا ۹ و حروف الفبای انگلیسی از A تا F  تشکیل می دهند رنگ سفید #FFFFFF و رنگ مشکی#۰۰۰۰۰۰  می باشد و باقی رنگها بین اینم دو پارامتر

روش دوم استفاده از کدهای RGB است این کدها هم از اسمشون معلومه که از ترکیبات قرمز و سبز و آبی بدست می آیند 

روش آخر استفاده از نام انگلیسی صحیح هر رنگه در ادامه من جدولی از هر سه گزینه تهیه کردم که امیدوارم روزی بدرد بخوره 

پیشنهاد می کنم با فشردن کلیدهای CTRL و D  این صفحه را در بوکمارک های خود نگه دارید تا در صورت نیاز دسترسی به آن راحت تر باشد

 R   G     B  HTML Color Name
۲۴۰ ۲۴۸ ۲۵۵   aliceblue
۲۵۰ ۲۳۵ ۲۱۵   antiquewhite
۰ ۲۵۵ ۲۵۵   aqua
۱۲۷ ۲۵۵ ۲۱۲   aquamarine
۲۴۰ ۲۵۵ ۲۵۵   azure
۲۴۵ ۲۴۵ ۲۲۰   beige
۲۵۵ ۲۲۸ ۱۹۶   bisque
۰ ۰ ۰   black
۲۵۵ ۲۳۵ ۲۰۵   blanchedalmond
۰ ۰ ۲۵۵   blue
۱۳۸ ۴۳ ۲۲۶   blueviolet
۱۶۵ ۴۲ ۴۲   brown
۲۲۲ ۱۸۴ ۱۳۵   burlywood
۹۵ ۱۵۸ ۱۶۰   cadetblue
۱۲۷ ۲۵۵ ۰   chartreuse
۲۱۰ ۱۰۵ ۳۰   chocolate
۲۵۵ ۱۲۷ ۸۰   coral
۱۰۰ ۱۴۹ ۲۳۷   cornflowerblue
۲۵۵ ۲۴۸ ۲۲۰   cornsilk
۲۲۰ ۲۰ ۶۰   crimson
۰ ۲۵۵ ۲۵۵   cyan
۰ ۰ ۱۳۹   darkblue
۰ ۱۳۹ ۱۳۹   darkcyan
۱۸۴ ۱۳۴ ۱۱   darkgoldenrod
۱۶۹ ۱۶۹ ۱۶۹   darkgray
۰ ۱۰۰ ۰   darkgreen
۱۸۹ ۱۸۳ ۱۰۷   darkkhaki
۱۳۹ ۰ ۱۳۹   darkmagenta
۸۵ ۱۰۷ ۴۷   darkolivegreen
۲۵۵ ۱۴۰ ۰   darkorange
۱۵۳ ۵۰ ۲۰۴   darkorchid
۱۳۹ ۰ ۰   darkred
۲۳۳ ۱۵۰ ۱۲۲   darksalmon
۱۴۳ ۱۸۸ ۱۴۳   darkseagreen
۷۲ ۶۱ ۱۳۹   darkslateblue
۴۷ ۷۹ ۷۹   darkslategray
۰ ۲۰۶ ۲۰۹   darkturquoise
۱۴۸ ۰ ۲۱۱   darkviolet
۲۵۵ ۲۰ ۱۴۷   deeppink
۰ ۱۹۱ ۲۵۵   deepskyblue
۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵   dimgray
۳۰ ۱۴۴ ۲۵۵   dodgerblue
۱۷۸ ۳۴ ۳۴   firebrick
۲۵۵ ۲۵۰ ۲۴۰   floralwhite
۳۴ ۱۳۹ ۳۴   forestgreen
۲۵۵ ۰ ۲۵۵   fuchsia
۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰   gainsboro
۲۴۸ ۲۴۸ ۲۵۵   ghostwhite
۲۵۵ ۲۱۵ ۰   gold
۲۱۸ ۱۶۵ ۳۲   goldenrod
۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸   gray
۰ ۱۲۸ ۰   green
۱۷۳ ۲۵۵ ۴۷   greenyellow
۲۴۰ ۲۵۵ ۲۴۰   honeydew
۲۵۵ ۱۰۵ ۱۸۰   hotpink
۲۰۵ ۹۲ ۹۲   indianred
۷۵ ۰ ۱۳۰   indigo
۲۵۵ ۲۵۵ ۲۴۰   ivory
۲۴۰ ۲۳۰ ۱۴۰   khaki
۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰   lavender
۲۵۵ ۲۴۰ ۲۴۵   lavenderblush
۱۲۴ ۲۵۲ ۰   lawngreen
۲۵۵ ۲۵۰ ۲۰۵   lemonchiffon
۱۷۳ ۲۱۶ ۲۳۰   lightblue
۲۴۰ ۱۲۸ ۱۲۸   lightcoral
۲۲۴ ۲۵۵ ۲۵۵   lightcyan
۲۵۰ ۲۵۰ ۲۱۰   lightgoldenrodyellow
۱۴۴ ۲۳۸ ۱۴۴   lightgreen
۲۱۱ ۲۱۱ ۲۱۱   lightgrey
۲۵۵ ۱۸۲ ۱۹۳   lightpink
۲۵۵ ۱۶۰ ۱۲۲   lightsalmon
۳۲ ۱۷۸ ۱۷۰   lightseagreen
۱۳۵ ۲۰۶ ۲۵۰   lightskyblue
۱۱۹ ۱۳۶ ۱۵۳   lightslategray
۱۷۶ ۱۹۶ ۲۲۲   lightsteelblue
۲۵۵ ۲۵۵ ۲۲۴   lightyellow
۰ ۲۵۵ ۰   lime
۵۰ ۲۰۵ ۵۰   limegreen
۲۵۰ ۲۴۰ ۲۳۰   linen
۲۵۵ ۰ ۲۵۵   magenta
۱۲۸ ۰ ۰   maroon
۱۰۲ ۲۰۵ ۱۷۰   mediumaquamarine
۰ ۰ ۲۰۵   mediumblue
۱۸۶ ۸۵ ۲۱۱   mediumorchid
۱۴۷ ۱۱۲ ۲۱۹   mediumpurple
۶۰ ۱۷۹ ۱۱۳   mediumseagreen
۱۲۳ ۱۰۴ ۲۳۸   mediumslateblue
۰ ۲۵۰ ۱۵۴   mediumspringgreen
۷۲ ۲۰۹ ۲۰۴   mediumturquoise
۱۹۹ ۲۱ ۱۳۳   mediumvioletred
۲۵ ۲۵ ۱۱۲   midnightblue
۲۴۵ ۲۵۵ ۲۵۰   mintcream
۲۵۵ ۲۲۸ ۲۲۵   mistyrose
۲۵۵ ۲۲۸ ۱۸۱   moccasin
۲۵۵ ۲۲۲ ۱۷۳   navajowhite
۰ ۰ ۱۲۸   navy
۲۵۳ ۲۴۵ ۲۳۰   oldlace
۱۲۸ ۱۲۸ ۰   olive
۱۰۷ ۱۴۲ ۳۵   olivedrab
۲۵۵ ۱۶۵ ۰   orange
۲۵۵ ۶۹ ۰   orangered
۲۱۸ ۱۱۲ ۲۱۴   orchid
۲۳۸ ۲۳۲ ۱۷۰   palegoldenrod
۱۵۲ ۲۵۱ ۱۵۲   palegreen
۱۷۵ ۲۳۸ ۲۳۸   paleturquoise
۲۱۹ ۱۱۲ ۱۴۷   palevioletred
۲۵۵ ۲۳۹ ۲۱۳   papayawhip
۲۵۵ ۲۱۸ ۱۸۵   peachpuff
۲۰۵ ۱۳۳ ۶۳   peru
۲۵۵ ۱۹۲ ۲۰۳   pink
۲۲۱ ۱۶۰ ۲۲۱   plum
۱۷۶ ۲۲۴ ۲۳۰   powderblue
۱۲۸ ۰ ۱۲۸   purple
۲۵۵ ۰ ۰   red
۱۸۸ ۱۴۳ ۱۴۳   rosybrown
۶۵ ۱۰۵ ۲۲۵   royalblue
۱۳۹ ۶۹ ۱۹   saddlebrown
۲۵۰ ۱۲۸ ۱۱۴   salmon
۲۴۴ ۱۶۴ ۹۶   sandybrown
۴۶ ۱۳۹ ۸۷   seagreen
۲۵۵ ۲۴۵ ۲۳۸   seashell
۱۶۰ ۸۲ ۴۵   sienna
۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲   silver
۱۳۵ ۲۰۶ ۲۳۵   skyblue
۱۰۶ ۹۰ ۲۰۵   slateblue
۱۱۲ ۱۲۸ ۱۴۴   slategray
۲۵۵ ۲۵۰ ۲۵۰   snow
۰ ۲۵۵ ۱۲۷   springgreen
۷۰ ۱۳۰ ۱۸۰   steelblue
۲۱۰ ۱۸۰ ۱۴۰   tan
۰ ۱۲۸ ۱۲۸   teal
۲۱۶ ۱۹۱ ۲۱۶   thistle
۲۵۵ ۹۹ ۷۱   tomato
۶۴ ۲۲۴ ۲۰۸   turquoise
۲۳۸ ۱۳۰ ۲۳۸   violet
۲۴۵ ۲۲۲ ۱۷۹   wheat
۲۵۵ ۲۵۵ ۲۵۵   white
۲۴۵ ۲۴۵ ۲۴۵   whitesmoke
۲۵۵ ۲۵۵ ۰   yellow
۱۵۴ ۲۰۵ ۵۰   yellowgreen


۳ پاسخ برای “کد و نام رنگ ها”

موبایلتو شارژ کن