یکی از خاصیت های css3 خاصیت border-radius می باشد با استفاده از این خاصیت می توان لایه ها را گردبر کرد

div.border-radius {
border:2px solid #a1a1a1;
padding:80px 10px; 
background:#dddddd;
width:200px;
height:200px;
border-radius:25px;
}
border-radius:50px
border-radius:50px 0
border-radius:0 50px
border-radius:50px 50px 0;
border-radius:0 50px 50px
border-radius:50px 50px 0 0
border-radius:0 50px 50px 0
border-radius:0 0 50px 50px
border-radius:50px 0 0 50px
border-radius:0 50px 0 0
border-radius:50px 0 0 0
border-radius:0 0 50px 0
border-radius:0 0 0 50px


یک پاسخ برای “گردبر نمودن لایه ها”

موبایلتو شارژ کن