احضار دیدگاه های نویسنده

این کوئری دیدگاه های نویسندگان سایت را در صفحات 5 تایی صفحه بندی کرده و در صفحه بایگانی مطالب نویسندگان نمایش می دهد

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
<?php 
$pid = $post->ID;
if(isset($_POST['offset'])) {
$offset = $_POST['offset'];
}
else {
$offset = '0';
}
$next = $offset+5;
$prev = $offset-5;
$curauth = (isset($_GET['author_name'])) ? get_user_by('slug', $author_name) : get_userdata(intval($author));
$curauth_id = $curauth -> ID;
$args = array (
'status' => 'approve',
'type' => 'comment',
'user_id' => $curauth_id,
'number' => '5',
'offset' => $offset,
'order' => 'DESC',
'orderby' => 'comment_ID',
);

$comment_query = new WP_Comment_Query;
$comments = $comment_query->query( $args );
if ( $comments ) {
echo "<ul>";
foreach ( $comments as $comment ) {
$text = $comment->comment_content;
$trimmed = wp_trim_words( $text, $num_words = 25, $more = null );
echo "<li>";
echo '<a href="'.get_permalink($comment->comment_post_ID).'">';
echo get_the_title($comment->comment_post_ID); 
echo "</a>";
echo $trimmed; 
echo "</li>";
}
echo "</ul>";

} else {
echo 'No comments found.';
}

$args = array (
'status' => 'approve',
'type' => 'comment',
'user_id' => $curauth_id,
'number' => '1',
'offset' => $next,
'order' => 'DESC',
'orderby' => 'comment_ID',
);

$comment_query = new WP_Comment_Query;
$comments = $comment_query->query( $args );
if ( $comments ) {
?>
<form style="display:inline" method="post" action="<?php echo home_url('/?author='.$curauth_id);?>">
<input type="hidden" name="offset" value="<?php echo $next;?>">
<input type="submit" value="Next">
</form>
<?php }?>
<?php if($prev > 0) { ?>
<form style="display:inline" method="post" action="<?php echo home_url('/?author='.$curauth_id);?>">
<input type="hidden" name="offset" value="<?php echo $prev;?>">
<input type="submit" value="Prev">
</form>
<?php }?>

توجه:در این کوئری برای خلاصه نمودن نظرات از تابع wp_trim_words($text, $num_words, $more) استفاده شده است برای جایگزین نمودن متن کامل نظرات

$text = $comment->comment_content;
$trimmed = wp_trim_words( $text, $num_words = 25, $more = null );

را از خطوط 28 و 29 کدها حذف نموده و بجای

echo $trimmed; 

در خط 34 بنویسید:

echo $comment->comment_content;


این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.