نمایش خبری مطالب

این کوئری مطلب اول سایت را در استایلی متفاوت و همراه خلاصه مطلب نمایش می دهد و عنوان پنج مطلب بعدی را به صورت لیست در ادامه

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
	 <?php
$custom_query = new WP_Query(array(
'post_status' =>'publish',
'post_type' =>'post',
'order' =>'DESC',
'orderby' =>'ID',
'posts_per_page' =>'1',

'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
));
if($custom_query->have_posts()) : 
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<?php 
if ( has_post_thumbnail()) : 
echo get_the_post_thumbnail($post->ID); 
 endif;
?>
<div><?php the_excerpt(); ?></div>
<?php endwhile; endif;
$custom_query = new WP_Query(array(
'posts_per_page' =>'5',
'offset' => '1',
'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
));
if($custom_query->have_posts()) : 
echo '<ul>';
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile;
echo '</ul>';
endif;
wp_reset_query();
?>

ساخت نسخه پرینت

معمولا در سایتها کلیدی برای پرینت قرار داره که مطلب مد نظر را بدون گرافیک ها و فهرستها و منو ها و آماده برای پرینت باز می کنه می خواهیم چنین صفحه ای را به صورت خودکار برای مطال سایت بسازیم (بدون افزونه) اول از همه یک ویرایشگر متنی (مثل notepad) را باز کنید و […]این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.