کوئری مطالب با بیشترین دیدگاه در یک بازه زمانی مشخص

به وسیله این کوئری می توانید مطالبی را که در یک دوره زمانی خاص منتشر شده اند به اشکال مختلف صورت نمایید

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
<?php
$popular = new WP_Query( array(
'post_type' => array( 'post' ),
'showposts' => 6,
'ignore_sticky_posts' => true,
'orderby' => 'comment_count',
'order' => 'dsc',
'date_query' => array(
array(
'after' => '1 week ago',//1 day ago, 1 week ago, 2 weeks ago, 1 month ago, 1 year ago, all time
),
),
) );
?>
<ul class="list-group">
<?php while ( $popular->have_posts() ): $popular->the_post(); ?>
<li class="list-group-item">
<?php the_title(); ?>
</li>
<?php endwhile; ?>
</ul>
<?php wp_reset_query();?>


این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.