نمایش یک مطلب تصادفی

این کوئری ساده در هر بار لود صفحه یکی از مطالب سایت را به صورت تصادفی نمایش می دهد

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
<?php
$args = array(

'posts_per_page' => 1,
'orderby' => 'rand',
'paged' => ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1,
);
$custom_query = new WP_Query( $args );
if($custom_query->have_posts()) :
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<div class="list-group-item" id="content">
<?php 
the_title( sprintf( '<h5 class="entry-title"><a href="%s" rel="bookmark">', esc_url( get_permalink() ) ), '</a></h5>' );?>
<?php the_content();?>
</div>
<?php 
endwhile;
endif;
wp_reset_query();?>
کار با فیلدهای متن ۳

با قرار دادن این کدها می توانید یک فرم با قابلیت کم و زیاد کردن فیلد نوشتاری تا ۳۰ فیلد ایجاد کنید
نمونه را ببینید
این مطلب مرتبط است با این مطلب

(بیشتر…)

 
 
 


این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.