نمایش یک مطلب تصادفی

این کوئری ساده در هر بار لود صفحه یکی از مطالب سایت را به صورت تصادفی نمایش می دهد

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
<?php
$args = array(

'posts_per_page' => 1,
'orderby' => 'rand',
'paged' => ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1,
);
$custom_query = new WP_Query( $args );
if($custom_query->have_posts()) :
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<div class="list-group-item" id="content">
<?php 
the_title( sprintf( '<h5 class="entry-title"><a href="%s" rel="bookmark">', esc_url( get_permalink() ) ), '</a></h5>' );?>
<?php the_content();?>
</div>
<?php 
endwhile;
endif;
wp_reset_query();?>
آموزش سایه دار کردن متن نوشته

یکی دیگر از امکانات CSS3 در استایل بندی تعریف کد سایه برای متون [Text-shadow] می باشد
این کد به ما اجازه می دهد افکتهای در خور توجهی به کلمات معمولی تایپ شده خود اضافه کنیم و در واقع کاربران را از این لحاظ از توسل به Photoshop یا رشته های پیچیده Javascriptبی نیاز می سازد
نمونه یک کد سده سایه برای متن:

< style  type=" text/css">
.text{text-shadow:۱px 1px 2px #00f;color:#ff0;}
</style>

۱.   اولین عدد فاصله سایه ما نسبت به محور xهاست هرچه به سمت پائین بیاییم عدد از صفر بالا می رود و هرچه بخواهیم بالا برویم از صفر کم می شود

۲.عددد دوم فاصله تا محور Y هاست که به سمت راست زیاد و چپ کم می شود

۳.عدد سوم قطر محوی سایه است

۴.گزینه رنگ که به ازای مقدار داده شده رنگ سایه را معین می کند

در ادامه مطلب نمونه ها و کدها را ببینید

چند نمونه از تاثیر سایه را بر روی نوشته برای شما آماده کردم با کلیک نمودن روی هر گزینه کد استایل بندی آن نمایش داده می شود

برای مشاهده نمونه ها کلیک نمایید

 
 
 


این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.