نمایش یک مطلب تصادفی

این کوئری ساده در هر بار لود صفحه یکی از مطالب سایت را به صورت تصادفی نمایش می دهد

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
<?php
$args = array(

'posts_per_page' => 1,
'orderby' => 'rand',
'paged' => ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1,
);
$custom_query = new WP_Query( $args );
if($custom_query->have_posts()) :
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<div class="list-group-item" id="content">
<?php 
the_title( sprintf( '<h5 class="entry-title"><a href="%s" rel="bookmark">', esc_url( get_permalink() ) ), '</a></h5>' );?>
<?php the_content();?>
</div>
<?php 
endwhile;
endif;
wp_reset_query();?>
مرجع توابع وردپرس

http://service.1freeman.net/WPFunctions/

 
 
 


این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.