خانه سفارشی

ترکیب چند کوئری ساده برای ساخت یک صفحه خانگی اختصاصی

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
	 <?php
$custom_query = new WP_Query(array(
'post_status' =>'publish',
'post_type' =>'post',
'order' =>'DESC',
'orderby' =>'ID',
'posts_per_page' =>'1',

'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
));
if($custom_query->have_posts()) : 
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<?php 
if ( has_post_thumbnail()) : 
echo get_the_post_thumbnail($post->ID); 
 endif;
?>
<div><?php the_excerpt(); ?></div>
<?php endwhile; endif;
$custom_query = new WP_Query(array(
'posts_per_page' =>'5',
'offset' => '1',
'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
));
if($custom_query->have_posts()) : 
echo '<ul>';
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile;
echo '</ul>';
endif;
wp_reset_query();
?>

Generic placeholder image

ترجمه با poedit

ادامه مطلب

نمایش تعداد مطالب و نظرات کاربران و اعطای امتیاز

در این آموزش قصد داریم با ساخت سه تابع ساده سه امکان را به قالب طراحی شده خود اضافه کنیم ۱. نمایش تعداد مطالب ارسال شده توسط هر کاربر می دونیم که در وردپرس  می توان با تابع <?php the_author_posts(); ?> تعداد مطالب ارسالی نویسنده هر مطلب را نمایش داد  اما این تابع فقط در حلقه مطالب […]

ادامه مطلب

Generic placeholder image

ژنراتور پارسی ساخت خبرخوان آژاکسی

تکنولوژی RSS و Atom دو تکنیک مبتنی بر زبان برنامه نویسی xml هستند برای ساخت خروجی های ساده متنی و سریع از مطالب وبلاگ ها و سایتها. این دو ابزار بیشتر در مورد وبلاگ ها و سایتهایی کاربرد دارند که به صورت متوالی و بی وقفه (یا با وقفه های کم) به انتشار مطالب می […]

ادامه مطلباین بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.