نمایش مطالب کاربری جاری در وضعیت های مختلف

این کوئری به کاربر جاری سایت در صورت ورود لیستی از مطالب تایید شده، در انتظار تایید، زمانبندی شده و حذف شده اش را نمایش می دهد

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
<?php global $user_ID;
if(is_user_logged_in()) {
?>
<div class="queryposts list-group">
<?php
$args = array(
'post_status' => 'publish',
'author' => $user_ID,
'posts_per_page' => '-1',
'paged' => ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1,
);
$custom_query = new WP_Query( $args );?>
<?php 
if($custom_query->have_posts()) :?>
<h3 class="list-group-item-heading text-success"><i class="fa fa-file-text"></i> مطالب تایید شده شما</h3>
<?php 
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<?php 
the_title( '<div class="list-group-item list-group-item-success"><a href="#" rel="bookmark">', '</a></div>' );?>
<?php 
endwhile;
endif;
wp_reset_query();?>
<?php
$args = array(
'post_status' => 'pending',
'author' => $user_ID,
'posts_per_page' => '-1',
'paged' => ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1,
);
$custom_query = new WP_Query( $args );?>
<?php 
if($custom_query->have_posts()) :?>
<h3 class="list-group-item-heading text-warning"><i class="fa fa-warning"></i> مطالب در انتظار تایید شما</h3>
<?php 
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<?php 
the_title( '<div class="list-group-item list-group-item-warning"><a href="#" rel="bookmark">', '</a></div>' );?>
<?php 
endwhile;
endif;
wp_reset_query();?>
<?php
$args = array(
'post_status' => 'future',
'author' => $user_ID,
'posts_per_page' => '-1',
'paged' => ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1,
);
$custom_query = new WP_Query( $args );?>
<?php 
if($custom_query->have_posts()) :?>
<h3 class="list-group-item-heading text-info"><i class="fa fa-clock-o"> </i> مطالب زمانبندی شده شما</h3>
<?php 
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<?php 
the_title( '<div class="list-group-item list-group-item-info"><a href="#" rel="bookmark">', '</a></div>' );?>

<?php 
endwhile;
endif;
wp_reset_query();?>
<?php
$args = array(
'post_status' => 'trash',
'author' => $user_ID,
'posts_per_page' => '-1',
'paged' => ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1,
);
$custom_query = new WP_Query( $args );?>
<?php 
if($custom_query->have_posts()) :?>
<h3 class="list-group-item-heading text-danger"><i class="fa fa-times"> </i> مطالب حذف شده شما</h3>
<?php 
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<?php 
the_title( '<div class="list-group-item list-group-item-danger" style="cursor:not-allowed"><a href="#" rel="bookmark" >', '</a></div>' );?>
<div class="clearfix">&nbsp;</div>
<?php 
endwhile;
endif;
wp_reset_query();?>


<?php }

else { 
wp_login_form();
}?>

اطلاعات ورود:

Username: demo
Password: demo

 
 
 
 
 
 


این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.